Store Information
iStudio-iBeat by copperwired at  Silom Complex
ร้าน iStudio by copperwired บนถนนสีลม ซึ่งเป็นร้านที่ปรับเปลี่ยนมาจากร้าน iBeat เดิม โดยย้ายมาอยู่ที่ชั้น 3 และมีการปรับขยายขนาดร้าน ให้ใหญ่กว่าเดิม สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ร้านมีพ้ืนที่ประมาณ 170 ตารางเมตร ในร้านมีสินค้า Apple ครบ โต๊ะ Workshop สำหรับการนั่งเรียนรู้การใช้งาน Mac และมีสินค้าเสริมให้เลือกหลากหลาย

จุดเด่นของร้านสาขานี้ คือ การเดินทางที่สะดวกมาก สามารถใช้ได้ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า BTS หรือขับรถมาก็ได้ โดยหากมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้ลงที่สถานีสีลม และเดินขึ้นมาทางถนนสีลมประมาณ 300 เมตร หรือหากเป็น BTS ให้ลงที่สถานีศาลาแดง และเลือกทางออกที่ 4 ทางเข้าอาคารจะเชื่อมต่อกับสถานีพอดี บริเวณอาคารยังมีร้านอาหารอร่อยๆ มากมาย ทั้งที่อยู่ริมถนนสีลม และในซอยคอนแวนต์

Address Silom Complex
  3rd Fl., Silom Complex Bldg., 191 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Office Hours Mon - Sun: 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Telephone 02-231-3934-5
Email silomcomplex@copperwired.co.th
Travel BTS Saladaeng Station, MRT Silom Station